Uiyngk?

Er zijn zo van die momenten dat ik bekijk wat ik een maand of twee geleden geschreven heb en dat ik mij afvraag what the drat was I thinking:

function getCalendar(thisDate,beginDay,stopDay) 
 dim ret
 dim startday, endday, prv, nxt, totalTD, dayTmp, calTmp
 
 ret=""
 if (thisDate="") then 
  thisDate=now()
 end if
 
 daysInMonth=day(dateadd("d",-1,dateadd("m",1,dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1))))
 startday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1),vbMonday)
 endday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),daysInMonth),vbMonday)
 totalTD=daysInMonth+(startday-1)+(7-endday)
  
 prv=DateAdd("m",-1,thisDate)
 nxt=DateAdd("m",1,thisDate)
 
 ret=ret&"<div class=""colbox1""><table id=""calendar"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" summary="""&pageCalendarSummary&""">"
 ret=ret&"<caption class=""nav""><a href=""events/"&year(prv)&"/"&month(prv)&""" title="""&calendarPrevMonth&""">««</a> "
 ret=ret&"<a href=""events/"&year(thisDate)&"/"&month(thisDate)&""" title="""&MonthName(Month(thisDate))&" "&year(thisDate)&""">"
 ret=ret&MonthName(Month(thisDate))&" "&year(thisDate)
 ret=ret&"</a> <a href=""events/"&year(nxt)&"/"&month(nxt)&""" title="""&calendarNextMonth&""">»»</a></caption>"
 ret=ret&"<tr>"
 for f=1 to 7
  dayname=WeekdayName(f,false,vbMonday)
  ret=ret&"<th scope=""col"" abbr=""&dayname&"" title=""&dayname&"">"&ucase(left(dayname,1))&"</th>"
 next
 ret=ret&"</tr>"
 
 
 qry="select datefrom, case when dateuntil is null then datefrom else dateuntil end dateuntil from vwNewsAll where event=1 and "
 qry=qry&"((month(datefrom)="&month(thisDate)&" or month(dateuntil)="&month(thisDate)&") or "
 qry=qry&"(month(datefrom)< ="&month(thisDate)&" and month(dateuntil)>="&month(thisDate)&")) order by datefrom"
 rs.Open qry, cn
 
 dim eventDays(33)
  
 while (not(rs.EOF))
  'ret=ret&rs.Fields("datefrom")&"--"&rs.Fields("dateuntil")&"<br />"
  'ret=ret&month(rs.Fields("datefrom"))&" "
  
  tmpStartDay=rs.Fields("datefrom")
  tmpEndDay=rs.Fields("dateuntil")
  if (tmpStartDay<dateserial (year(thisDate), month(thisDate), 1)) then
   tmpStartDay=1
  else
   tmpStartDay=day(tmpStartDay)
  end if
  if (tmpEndDay>DateSerial(year(thisDate), month(thisDate), daysInMonth)) then
   tmpEndDay=daysInMonth
  else
   tmpEndDay=day(tmpEndDay)
  end if
  for q=tmpStartDay to tmpEndDay
   eventDays(q)=1
  next 
  
  rs.MoveNext
 wend

 rs.Close
 
 dayTmp=0
 for f=1 to totalTD
  calTmp=f-startday+1
  if (dayTmp=0) then
   ret=ret&"<tr>"
  end if
  if (DateSerial(year(thisDate), month(thisDate), calTmp)=dateserial(year(now()),month(now()),day(now()))) then
   ret=ret&"<td class=""today"">"
  elseif (calTmp< =stopDay and calTmp>=beginDay) then
   ret=ret&"</td><td class=""eventday"">"
  else
   ret=ret&"</td><td>"
  end if
  if ((f<startday ) or (f>(daysInMonth+startday-1))) then
   ret=ret&" "
  else
   if (eventDays(calTmp)=1) then
    ret=ret&"<a href=""events/"&year(thisDate)&"/"&month(thisDate)&"/"&calTmp&""">"&calTmp&"</a>"
   else
    ret=ret&calTmp
   end if
  end if
  ret=ret&"</startday></td>"
  if (dayTmp=6) then
   ret=ret&"</tr>"
  end if
  if (dayTmp=6) then
   dayTmp=0
  else
   dayTmp=dayTmp+1
  end if
 next
 
 ret=ret&"</dateserial></table>"
 ret=ret&"<ul class=""callinks"">"
 ret=ret&"<li><a href=""events/"">Current/upcoming</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/thisweek/"">This week</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/nextweek/"">Next week</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/"&year(now())&"/"&month(now())&""">This month</a></li>"
 ret=ret&"</ul></div>"
 getCalendar=ret

end function

Nope: geen flauw gedacht. Your guess is as good as mine.

Geschreven al luisterend naar: Arbeid Adelt! – Des duivels oorkussen – Nergens heen

Elders over misschien hetzelfde

15.02.2005: Open Source Event Calendar | 22.03.2006: Debugging | 19.07.2013: 11% | 25.03.2013: Op zoek naar volk | 28.01.2013: Evaluatie | 08.01.2013: It’s alive! | 06.01.2013: Einde vakantie, begin 2013 | 28.12.2012: De laatste | 20.12.2012: Een dagje Amsterdam | 15.12.2012: Vergaderingen, vergaderingen

2 Comments

 • Vreemd, als ik uw “over mezelf” lees, vraag ik mij af: waar heeft die mens dat allemaal geleerd? Heb zelf ook in een ver verleden rechten gestudeerd, ondertussen in een half IT half marketing omgeving terechtgekomen… Maar dit soort dingen, nooit aan toegekomen.
  Ook ooit echt goesting voor gehad, eigenlijk.
  (alhoewel, ik herinner mij een cursus “basic voor beginners”, in het middelbaar :-)

Zeg uw gedacht

Navigatie

Vorige entry:

Volgende entry:

» homepagina, archief

Vriendjes

<insert standard disclaimer>

Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.

Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.