Michel Vuijlsteke's weblog

Tales of Drudgery & Boredom.

Tag: kalender

Uiyngk?

Er zijn zo van die momenten dat ik bekijk wat ik een maand of twee geleden geschreven heb en dat ik mij afvraag what the drat was I thinking:

function getCalendar(thisDate,beginDay,stopDay) 
 dim ret
 dim startday, endday, prv, nxt, totalTD, dayTmp, calTmp
 
 ret=""
 if (thisDate="") then 
  thisDate=now()
 end if
 
 daysInMonth=day(dateadd("d",-1,dateadd("m",1,dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1))))
 startday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),1),vbMonday)
 endday=Weekday(dateserial(year(thisdate),month(thisdate),daysInMonth),vbMonday)
 totalTD=daysInMonth+(startday-1)+(7-endday)
  
 prv=DateAdd("m",-1,thisDate)
 nxt=DateAdd("m",1,thisDate)
 
 ret=ret&"<div class=""colbox1""><table id=""calendar"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" summary="""&pageCalendarSummary&""">"
 ret=ret&"<caption class=""nav""><a href=""events/"&year(prv)&"/"&month(prv)&""" title="""&calendarPrevMonth&""">««</a> "
 ret=ret&"<a href=""events/"&year(thisDate)&"/"&month(thisDate)&""" title="""&MonthName(Month(thisDate))&" "&year(thisDate)&""">"
 ret=ret&MonthName(Month(thisDate))&" "&year(thisDate)
 ret=ret&"</a> <a href=""events/"&year(nxt)&"/"&month(nxt)&""" title="""&calendarNextMonth&""">»»</a></caption>"
 ret=ret&"<tr>"
 for f=1 to 7
  dayname=WeekdayName(f,false,vbMonday)
  ret=ret&"<th scope=""col"" abbr=""&dayname&"" title=""&dayname&"">"&ucase(left(dayname,1))&"</th>"
 next
 ret=ret&"</tr>"
 
 
 qry="select datefrom, case when dateuntil is null then datefrom else dateuntil end dateuntil from vwNewsAll where event=1 and "
 qry=qry&"((month(datefrom)="&month(thisDate)&" or month(dateuntil)="&month(thisDate)&") or "
 qry=qry&"(month(datefrom)< ="&month(thisDate)&" and month(dateuntil)>="&month(thisDate)&")) order by datefrom"
 rs.Open qry, cn
 
 dim eventDays(33)
  
 while (not(rs.EOF))
  'ret=ret&rs.Fields("datefrom")&"--"&rs.Fields("dateuntil")&"<br />"
  'ret=ret&month(rs.Fields("datefrom"))&" "
  
  tmpStartDay=rs.Fields("datefrom")
  tmpEndDay=rs.Fields("dateuntil")
  if (tmpStartDay<dateserial (year(thisDate), month(thisDate), 1)) then
   tmpStartDay=1
  else
   tmpStartDay=day(tmpStartDay)
  end if
  if (tmpEndDay>DateSerial(year(thisDate), month(thisDate), daysInMonth)) then
   tmpEndDay=daysInMonth
  else
   tmpEndDay=day(tmpEndDay)
  end if
  for q=tmpStartDay to tmpEndDay
   eventDays(q)=1
  next 
  
  rs.MoveNext
 wend

 rs.Close
 
 dayTmp=0
 for f=1 to totalTD
  calTmp=f-startday+1
  if (dayTmp=0) then
   ret=ret&"<tr>"
  end if
  if (DateSerial(year(thisDate), month(thisDate), calTmp)=dateserial(year(now()),month(now()),day(now()))) then
   ret=ret&"<td class=""today"">"
  elseif (calTmp< =stopDay and calTmp>=beginDay) then
   ret=ret&"</td><td class=""eventday"">"
  else
   ret=ret&"</td><td>"
  end if
  if ((f<startday ) or (f>(daysInMonth+startday-1))) then
   ret=ret&" "
  else
   if (eventDays(calTmp)=1) then
    ret=ret&"<a href=""events/"&year(thisDate)&"/"&month(thisDate)&"/"&calTmp&""">"&calTmp&"</a>"
   else
    ret=ret&calTmp
   end if
  end if
  ret=ret&"</startday></td>"
  if (dayTmp=6) then
   ret=ret&"</tr>"
  end if
  if (dayTmp=6) then
   dayTmp=0
  else
   dayTmp=dayTmp+1
  end if
 next
 
 ret=ret&"</dateserial></table>"
 ret=ret&"<ul class=""callinks"">"
 ret=ret&"<li><a href=""events/"">Current/upcoming</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/thisweek/"">This week</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/nextweek/"">Next week</a></li>"
 ret=ret&"<li><a href=""events/"&year(now())&"/"&month(now())&""">This month</a></li>"
 ret=ret&"</ul></div>"
 getCalendar=ret

end function

Nope: geen flauw gedacht. Your guess is as good as mine.

Geschreven al luisterend naar: Arbeid Adelt! – Des duivels oorkussen – Nergens heen

Open Source Event Calendar

Zegt Luc over mijn hack-slash-hopla-snel-klaar evenementending voor mijn werk::

Ziet er zeer keurig uit. Jammer dat het geen open source mag zijn 😉

Geen flauw idee hoe hij erbij komt dat het geen open source zou mogen zijn. Zoals ik al zei is het allemaal zeer quick en zeer dirty, maar als ik er iemand een plezier mee kan doen door het allemaal wat uit te leggen: no problem whatsoever.

Het ding zoals het nu werkt bestaat uit drie ingrediënten: een database, een beheertooltje, en een paar dynamische webpagina’s. In volgorde:

Database

Ik heb het op dit ogenblik in SQL Server staan, gewoon omdat de pagina door teveel mensen tegelijk bekeken wordt om in Access te staan, maar het zou uiteraard ook in mySQL of iets dergelijks kunnen zitten.

Ruim één tabel, tblEvents met de volgende velden:

 • event_id: uniek id (autonumber, int not null identity, whatever)
 • event_name: naam van het event (text, nvarchar 255, zoiets)
 • event_place: plaats waar het event gebeurt (ook text of nvarchar 255)
 • event_description: omschrijving (memo, ntext, in ieder geval lang genoeg)
 • en dan een reeks datumvelden (date/time, smalldatetime of zo):
  • event_startdate: begindatum van het event
  • event_enddate: einddatum van het event
  • event_starttime: beginuur van het event
  • event_endtime: einduur van het event

Daarnaast, omdat er op mijn werk twee campussen zijn, heb ik er volgende twee booleaanse velden (yes/no, bit, …) bijgezet, waarmee ik kan aanduiden of het een evenement is dat op de campus in Brugge dan wel die in Natolin (Warschau) gebeurt of die campus aanbelangt:

 • event_brugge
 • event_natolin

Beheertooltje

Het is een ongelooflijk simpel tabelletje, dus echt nodig is het niet om daar zwaar veel spel rond te maken, maar ik heb er maar een simpel beheerformuliertje in Access voor gemaakt: in een nieuwe database file > get external data > link tables, en daar die ene tblEvents selecteren in een odbc data source.

En dan een formpje gemaakt, rechttoe-rechtaan.

Dynamische webpagina’s

Wat er al van intranet bestond, was geschreven in ASP, met VBScript. Niet meteen de omgeving die ik zelf zou kiezen mocht ik zelf kunnen kiezen, en eigenlijk ook niet een programmeertaal waar ik al ooit mee gewerkt heb, maar bon, heb je één programmeertaal gezien je hebt ze allemaal gezien.

De “toepassing”, als het die naam waardig is, bestaat uit drie pagina’s: een kalenderpagina die maand- en jaarkalenders maakt, een event-pagina die één of meer evenementen toont, en een homepagina met samenvattingen. En een vierde minipagina die een jaarkalender toont.

Download events.zip. Enjoy. For what it’s worth.

En o ja:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

© 2018 Michel Vuijlsteke's weblog

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑