Geef nu toe, dit is

Geef nu toe, dit is toch fantastisch? Hendrik Vuijlsteke, kleermakersknecht in Ieper, gaat in 1828 naar de rechtbank om de geboorteakte van zijn dochter te laten rechtzetten. Bij haar geboorte is “eenen misslag geschied”: er staat Joanna Isabella Rosalia Vuylsteker, en dat moet Vuylsteke zijn.

De man heeft zelfs niet genoeg geld om de regitratiekosten te betalen, en hij vraagt om “ontslagen te zijn van alle debetalingen van zegels”. De rechter, ene Vandaele, heeft in de marge van de akte met de hand geschreven “‘t is de gunst“, en daarmee kon de grootvader van de grootvader van mijn grootvader de naam van zijn dochter weer laten rechttrekken.

Ten jaere achttien honderd acht en twintig den drie en twintigsten Juny, ten twee uren namiddag wij schepen speciaal benoemd door den heer Burgmeester als amptenaar van de Burgherlycken stand des stad Yperen, hebben doen inschrijven den volgenden akt, Willem bij de gratie Gods koning der Nederlanden Prins van oranje nassau groot hertog van Luxembourg enz. enz. enz. aan alle degene die deze tegenwoordige letteren zullen zien Salut:

Aan de Zeer edelen en gestrengen heer voorzitter van de regtbank van eersten aanleg te Yperen.

Vertoond Zeer nederig Henricus Franciscus Ludovicus Vuijlsteke kleermakersknegt gehuidvest te Yperen in huwelijk met Isabella Constantia Dinau dat er vij den burgerlyken stand der stad Yperen eenen misslag geschied is in den geboortenakt van zijne Dochter Joanna Isabella Rosalia Vuylsteke de dato Zeventienden January achttien honderd een en twintig mits haren naam aldaar geschreven word vuylsteker en dat haren waen naam is Vuylsteke, het geen blykt uit den geboorten akt van den vertoonder heren vader de dato Zesden february Zeventien honderd Zes en tachentig, daarom smeekt den vertooner dat het de regtbank believe te bevelen dat zijne dochter op den register van den burgerlyken stand dezerstad worde ingeschreven met naam Joanna Isabella Rosalia Vuylsteke. Daar den vertooner zich in staat van behoeftigheid bevind, als blijkt uit de twee bewyzen hier nevens bid hij om ontslagen te zijn van alle debetalingen van zegels enregistrement en griffie regten: æt is de gunst. Geteekend Vandaele.

Gezien de rekeste hier nevens met de daar bij gevoegde stuks en het artikel 855 van het wetboek der burgerlijke regtsvordering. Wij bevelen de mededeeling dies aan het ministerie .publyk. en dat er verslag af gedaan worden door den heer regter suppleant Decodt ten Zitting van den (Zefden lees) Zesden Maart achttien honderd acht en twintig.

Yperen dezen vijfden Maart achttien honderd acht en twintig geteekend hynderik fungerende président en J H Vanprovyn griffier.

Gratis geregistreerd te Yperen den achtsten Maart 1.800 acht en twintig deel 37 folio 27 Vs 6de vak geteekend Legraveraand

Openbare gerechtszitting der regtbank van eersten aanleg te Yperen, Westvlaanderen den 6 Maart 1828.

Tegenwoordig de heeren Hynderick fungerende president, Castrique, regter, Decodt regter suppleant en Depratin officier des konings.

Gehoord het verslag van den heer regter suppleant De Codt,

Gezien het verklaard afgeleverd door de heeren burgemeester en schepenen der stad Yperen den 25 January laatstleden en het Certificaat van onvermogentheid afgegeven door den ontvangen der direkte belastingen te Yperen den 23e derzelfde Maand January en geviseerd des anderendags ter regeering der meergemelde stad Yperen,

Gezien het extrakt uit het register van geboorten der stad Yperen afgelevered ten stadhuize aldaar den 25en January ll inhoudende dat op den Zesden february van het Jaar Zeventien honderd Zes en tachentig, geboren is henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke Zoon van Joannes Franciscus en van Maria Joanna Jacoba Geeraert,

Gezien een ander extract uit de registers van huwelijken der stad Yperen alwaar men ziet dat op den Zestienden Juny achttien honder negentien door het huwelyk vereenigd zijn geweest de genaamde Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke Zoon van Joannes Franciscus en van Maria Joanna Jacoba Geeraert, en de Isabella Constantia Dinau,

Gezien voorderd een extract uit her register van geboorten afgeleverd te Yperen den 23 January ll, behelzende dat op den Zeventienden January achttien honder een en twintig geboren is Joanna Isabella Rosalia Vuylsteker dogter van Henricus Franciscus Ludovicus en van Isabella Constantia Dinau,

Aangezien het duidelijk bewezen is uit de hier vooren opgehaalde extracten dat de genaamde Henricus Franciscus Ludovicus, Zoon van Joannes Franciscus en van Maria Joanna Jacoba Geeraert wettig is verenigt geweest met Isabella Constantia Dinau, Aangezien dat uit dit huwelijk is voortgekomen eene Dochter met namen Joanna Isabella Rosalia Vuylsteker derwijl het klaar blykt dat haren waren naam is Vuylsteke, Gezien de artikelen 855, 856 en 857 van het wetboek der burgerlijke regstvordering 49, 99 en 101 van het burgerlijke wetboek,

Gehoord den heer procureur des konings en zijn eensluidend advies.

De regtbank verbeterd den akt van geboorte hiervooren beropen van Joanna Isabella Rosalia Vuylsteke en verklaard dat haren waren stamnaam Vuylsteke is en niet Vuylsteker zoo als het geschreven staat in haren akt vangeboorte hier vooren gemeld, Gelast dat deze akte voortaan niet meer zal mogen uitgerecht worden dan met melding van deze verbetering op straf tegen den ambtenaar van den burgerlyken stand die hier aan Strijdig mogt handelen, van alle schaden en intresten ten welken einde dit tegewoordig vonnis van verbetering zal door den ambtenaar van den burgerlyken stand te Yperen, zoo dra het Zelfde hem zal terhandgesteld zijn op de registers geboekt worden, wijders dat op den kant der verbeterde akt daar van Zal aanteekening gedaan worden zoo als het Zelve. bij art 857 van dat van regtspleging is voorgeschreven.

geteekend Hynderick R p en J H Vanprovyn Griffier Beelen en de gebieden aan aale deurwaarders hier te aanzogt dit tegenwoordig vonnis ter uitwerking te Brengen, aan onze algemeene prokureur en aan onze prokureurs bij de regtbanken van eersten aanleg daaraan bekend te houden aan alle bevelhebbers en hoofdofficieren van het openbaar vermogen de hand te bieden als wanneer zij daar toe wettelijk zullen verzogt worden.

In teeken der waarheid is deze tegenwoordige expeditie ondergeteekend door den grifier van de regtbank en gezegelt.

Voor expeditie

De Griffier van de regtbank van eersten aanleg te Yperen
J H Vanprovyn Griff

Gratis geregistreerd te Yperen den twaalfden Maart, achttien honderd acht en twintig deel zeven en dertig Fo. 30 V 1ste vak

De ontvangen
Legraverand

Doe mee met de conversatie

2 reacties

  1. “[…] Gelast dat deze akte voortaan niet meer zal mogen uitgerecht worden dan met melding van deze verbetering op straf tegen den ambtenaar van den burgerlyken stand die hier aan Strijdig mogt handelen […]”
    Zou dat hede ten dage (hehe) nog gelden, dat als uw naam gecorrigeerd wordt en een ambtenaar toch nog uw naam verkeerd schrijft in officile documenten, dat hij gestraft kan worden?

Laat een reactie achter

Zeg uw gedacht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.