Leve de huwelijksakten van de jaren 1840 in Lembeke! Daar staat meer in dan een mens ooit zou verwachten, hoera!

Maar soms maken ze het wel ingewikkeld, als het allemaal in één lange tekst is in plaats van in een diagram. Neem het huwelijk van Pieter Bernard Van de Rostijne en Marie Therese De Buck:

Voor wie het niet zo goed kan lezen:

Het Jaer achtienhonderveertig den Veertienden February […] voor ons Joannes Desmet […] zijn gekomen Pieter Bernard Van de Rostijne, kleermaker, wonende en geboren alhier den tweeentwintigsten dag der maend Nivose Jaer negen der fransche republiek, voldaen hebbende aan de wet op de nationale militie, meerderjarigen zoon van Pieter Francies en van Joanne Marie Brauwers, vaderlijken kleinzoon van Jan Van de rostijne en van Marie anne Monnaers, alle vier respektievelijk alhier overleden, den tweeden Mey achtienhonderd en acht, twintigsten January achtienhonderd een en twintig, zevenden september zeventien honderd zeven en zeventig & negentienden maert achtienhonderd vijftien en moederlijken kleinzoon van Joannes Baptiste en van Catherine Depoortere beide ook overleden zoo blijkt uit den doodakt zijns moeders & weduwenaar van Marie Caroline Poppe ook alhier overleden den acht en twintigsten november achtienhonderd negen en dertig & Marie Therese De Buck dienstmeid wonende en geboren alhier den Vierden september achtienhonderd dertien, meerderjarige jongedochter van Jan Francies overleden te Wondelgem den zeven en twintigsten Mey achtienhonderd acht en dertig, blijkens extrakt daervan afgeleverd door den ambtenaar van den burgerstand van aldaer de dato negen en twintigsten january laetsleden en van Joanne Marie De Wever alhier overleden den een en twintigsten Mey achtienhonderd dertig, welke comparante de akten van overlijdens zijns grootouders niet kunnende overleggen onder ede in onze handen ontloken heeft bevestigs dat de plaets huns overlijden en die huns laetste woon haer onbekend zijn, tenandere […]

Zeer zeer fijn, al die gegevens in één dink. Maar met een beetje diagram toch wel duidelijker begrijpbaar:

En geheel naast de data: zijn vrouw sterft op 28 november, en minder dan drie maand later hetrouwt hij. Met een 26 jaar jongere vrouw. Ahem ja.